८ गुंठे तोंडल्यापासून ५० हजार

श्री. प्रदीप बाळासो पिसाळ,
मु.पो . ओझर्डे, ता. वाई, जि. सातारा,
फोन नं. (०२१६७) २६८०७१


तोंडल्याची लागवड ५' x ६' वर केली होती. वेली वाढीसाठी द्राक्षासारखा मांडव केला होता. काड्या जर्मिनेटरमध्ये बुडवून लावल्या. कल्पतरू १ पोट (५० किलो) वापरले. दीड महिन्यात वेलाने पुर्ण मांडव झाकला. सप्तामृताच्या १५ दिवसाच्या अंतराने ३ फवारण्या घेतल्या, तर दिड महिन्यात तोंडली चालू झाली. मालाला ग्लेझिंग, वेलाला काळोखी, फुटवा भरपूर आहे आणि पानोपान फुले आहेत. भुरी अजिबात आली नाही. पाणी ८ दिवसांनी देतो. तोंडली वाढते, फुगते व लाल होऊ शकते. त्यासाठी तसेच भावही सापडतात. १५० ते १७५ किलो प्रत्येक तोड्याला तोंडली निघते.बाजार १६० ते १७० रू. कळीला मिळतो. एका बहाराचे ८ गुंठ्यात ५० हजार रू. झाले. तोडताना तोंडलीची कळी मध्यम व जाड असे तीन प्रकार होतात. पानात कळी दिसत नाही. त्यामुळे कळी जाड होते. दिवसाआड तोडा करतो. पाणी कमी असताना तसेच अल्पभूधारक असताना खात्रीशीर उत्पादन व बाजारभाव मिळणारे तोंडली सारखे दुसरे पीक नाही असे माझे मत आहे.