३ महिन्यात १ एकर बटाट्यापासून ५० हजार निव्वळ नफा

श्री. धोंडीभाऊ विष्णूजी नाईकरे,
दत्तनिवास, कमान (चास), ता. खेड, जि. पुणे.
मोबा. ९४२०१६१२७७